تبلیغات
آموزش از راه دور مهرگان بشرویه
آموزش از راه دور مهرگان بشرویه
آموزش آسان ، همیشه ، همه جا با مدرسه راه دور مهرگان 
قالب وبلاگ
نویسندگان
تعداد بازدید :
تعداد بازدید این مطلب : بازدید
دانلود رایگان سئوالات کنکور دکتری سال 96 آزاد و دولتی کلیه رشته ها ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی دكتری (نیمه متمركز) داخل سال 96، به اطلاع می رساند سؤالات هریك از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد كه از طریق لینك های زیر قابل دریافت است:

 

 

دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ - تاریخ اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود مدیریت بازرگانی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلود مدیریت
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری 
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم شناسی و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه - منطق
دانلود فلسفه - علم 
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی 
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود علوم سیاسی
دانلود مشاوره
دانلود جمعیت شناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست - برنامه ریزی
دانلود الهیات - علوم قرآن و حدیث
دانلود الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات - ادیان و عرفان
دانلود الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود  الهیات - کلام 
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی - شیمی فیزیک
دانلود شیمی - شیمی آلی
دانلود شیمی - شیمی تجزیه
دانلود شیمی - شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی پلیمر        
دانلود شیمی كاربردی       
دانلود آب و هواشناسی
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
دانلود زیست شناسی -سلولی وتكوینی گیاهی
دانلود علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری          
دانلود علوم جانوری -بیوسیستماتیك جانوری        
دانلود علوم جانوری -تكوینی       
دانلود زیست شناسی -سلولی وملكولی     
دانلود بیوشیمی  
دانلود زیست شناسی -ژنتیك ملكولی           
دانلود زیست شناسی -میكروبیولوژی           
دانلود هواشناسی
دانلود               بیوفیزیك               
دانلود زیست فناوری میكروبی     
دانلود آمار   
دانلود ریاضی محض     
دانلود      ریاضی كاربردی          
دانلود فیزیك دریا          
دانلود زیست شناسی دریا    
دانلود علوم وفناوری نانو-نانوفیزیك   
دانلود فیزیك        
دانلود فوتونیك         
دانلود ژئوفیزیك -لرزه شناسی        
دانلود ژئوفیزیك -زلزله شناسی       
دانلود ژئوفیزیك -الكترومغناطیس     
دانلود     ژئوفیزیك -گرانی سنجی          
دانلود  علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
دانلود  ریززیست فناوری               
دانلود  بیوانفورماتیك      
دانلود  علوم كامپیوتر  
دانلود  علوم شناختی         
دانلود  مهندسی برق -الكترونیك        
دانلود  مهندسی برق -مخابرات      
دانلود  مهندسی برق -قدرت      
دانلود مهندسی برق -كنترل       
دانلود مهندسی عمران -سازه    
دانلود  مهندسی عمران -زلزله           
دانلود  مهندسی عمران -ژئوتكنیك       
دانلود  مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیكی       
دانلود  مهندسی عمران -راه وترابری        
دانلود مهندسی عمران -سواحل بنادروسازه های دریایی    
دانلود  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
دانلود مهندسی عمران -حمل ونقل                      
دانلود مهندسی عمران -مدیریت ساخت                    
دانلود  مهندسی عمران -محیطزیست                    
دانلود  مهندسی نقشه برداری -ژئودزی         
دانلود مهندسی نقشه برداری -فتوگرامتری          
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سیستم اطلاعات جغرافیایی   
دانلود  مهندسی مكانیك -ساخت وتولید    
دانلود  مهندسی مكانیك -مكانیك جامدات     
دانلود مهندسی مكانیك -دینامیك كنترل وارتعاشات         
دانلود  مهندسی مكانیك -تبدیل انرژی     
دانلود  مهندسی دریا        
دانلود  مهندسی هوافضا-ائرودینامیك        
دانلود  مهندسی هوافضا-جلوبرندگی        
دانلود  مهندسی هوافضا-سازه های هوایی      
 دانلود مهندسی هوافضا-دینامیك پروازوكنترل      
 دانلود  مهندسی معدن -اكتشاف    
دانلود   مهندسی معدن -استخراج    
دانلود  مهندسی معدن -فراوری موادمعدنی    
 دانلود مهندسی معدن -مكانیك سنگ        
 دانلود  مهندسی پلیمر-پلیمر       
 دانلود مهندسی پلیمر-رنگ          
دانلود  مهندسی محیطزیست -منابع اب              
 دانلود مهندسی محیطزیست -اب وفاضلاب            
 دانلود  مهندسی محیطزیست -موادزائدجامد        
 دانلود  مهندسی محیطزیست -الودگی هوا            
دانلود                    مهندسی پزشكی -بیوالكتریك                                 
دانلود   مهندسی پزشكی -بیومكانیك         
دانلود  مهندسی پزشكی -بیومتریال  
 دانلود                                                  مهندسی صنایع                                                       
دانلود                        مهندسی نفت -اكتشاف                            
 دانلود  مهندسی نفت       
 دانلود مهندسی كامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم    
 دانلود مهندسی كامپیوتر-معماری سیستم های كامپیوتری     
دانلود   مهندسی كامپیوتر-هوش مصنوعی   
دانلود   مهندسی كامپیوتر-شبكه ورایانش         
 دانلود مهندسی فناوری اطلاعات           
 دانلود مهندسی موادومتالورژی          
 دانلود  مهندسی شیمی   
 دانلود  مهندسی شیمی -بیوتكنولوژی            
 دانلود  فناوری نانو-نانومواد     
 دانلود              فناوری نانو-نانوالكتریك                   
 دانلود  مهندسی هسته ای -كاربردپرتوها   
 دانلود  مهندسی هسته ای -راكتور                 
 دانلود  مهندسی هسته ای -پرتوپزشكی   
 دانلود  مهندسی هسته ای -گداخت     
 دانلود مهندسی نساجی -تكنولوژی نساجی           
 دانلود  مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف               
 دانلود مهندسی سیستم های انرژی    
دانلود پژوهش هنر              
دانلود  شهرسازی           
 دانلود معماری       
 دانلود                             مدیریت پروژه                                     
دانلود  بیولوژی واناتومی چوب        
 دانلود  علوم ومهندسی ابخیزداری             
 دانلود مدیریت وكنترل بیابان     
 دانلود  علوم ومهندسی مرتع       
 دانلود شیلات -تولیدوبهره برداری     
 دانلود  شیلات -عمل اوری       
 دانلود تكثیروپرورش ابزیان     
 دانلود علوم جنگل -جنگل شناسی       
 دانلود علوم جنگل -مهندسی جنگل  
 دانلود  علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی      
 دانلود بیماری شناسی گیاهی           
 دانلود  حشره شناسی كشاورزی 
 دانلود توسعه كشاورزی         
 دانلود ترویج واموزش كشاورزی  
 دانلود بوم شناسی زراعی        
 دانلود             بیوتكنولوژی كشاورزی                    
 دانلود علوم علف های هرز        
دانلود   زراعت
 دانلود ژنتیك وبه نژادی گیاهی          
 دانلود  علوم ومهندسی اب -هواشناسی كشاورزی   
 دانلود علوم ومهندسی اب -منابع اب         
 دانلود  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
 دانلود علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهكشی              
 دانلود  علوم دامی    
 دانلود مدیریت منابع خاك         
 دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاك    
 دانلود صنایع خمیروكاغذ     
 دانلود فراورده های چندسازه چوب              
 دانلود  مهندسی اقتصادكشاورزی          
دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی            
 دانلود علوم ومهندسی باغبانی        
 دانلود مكانیزاسیون كشاورزی         
 دانلود مهندسی مكانیك بیوسیستم          
 دانلود زبان وادبیات عرب    
 دانلود  مطالعات زنان           
 دانلود  مجموعه علوم سیاسی            
  دانلود حقوق نفت وگاز    
  دانلود حقوق خصوصی      
  دانلود حقوق بین الملل عمومی     
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسی  
  دانلود  حقوق عمومی  
  دانلود روان شناسی 
  دانلود سنجش واندازه گیری     
  دانلود  روانشناسی واموزش كودكان استثنایی   
  دانلود اموزش عالی 
 دانلود  تكنولوژی اموزشی  
 دانلود  روان شناسی تربیتی      
 دانلود محیطزیست            
دانلود مدیریت صنعتی

 

 

 دفترچه های شماره دو 

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود كلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود كلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

[ یکشنبه 22 اسفند 1395 ] [ 03:42 ب.ظ ] [ admin admin ]
تعداد بازدید این مطلب : بازدید تعداد بازدید :
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


آموزشی فرهنگی تاریخی اجتماعی،ورزشی

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

فال حافظ

استخدام


روزنامه مترجم تبلیغات عنوان تبلیغات شما
محل قرار گیری تبلیغات شما
محل قرار گیری تبلیغات شما
محل قرار گیری تبلیغات شما
تبلیغات بازی انلاین

  • paper | خرید لینک | ترفند سرگرمی